Torsk/Codfish

Gadus Morhua > Cod > Cabillaud, Morue > Dorsch, Kabeljau

Skrei betyr å skride – og hvert år kommer millioner av skrei fra Barentshavet til Norskekysten for å gyte. Torsken bruker minst 5 år på å bli kjønnsmoden, og setter kurs for Lofoten, eller andre steder langs kysten, når den er sterk og fylt av energi og fruktbarhet.

Fisken/fisket
Torsken er en av de vanligste og den økonomisk viktigste av våre saltvannsfisker. Torsken er utbredt i Nord-Atlanteren og det er to hoved typer; vandrende, oseanisk torsk og
den stasjonære kysttorsken. Kysttorsken er en
utpreget bunnfisk, mens den vandrende torsken lever mer pelagisk.
Av våre torskestammer er den norsk-arktiske
torskestammen (skrei) den viktigste.
Den lever mesteparten av livet i Barentshavet,
men vandrer både som umoden torsk, og som
gytemoden torsk (skrei). Skreiens gyteområder
strekker seg fra Finnmark til Stad, men de
viktigste gytefeltene er utenfor Lofoten.
Skreiens gytevandring danner fortsatt
grunnlag for vårt viktigste sesongfiskeri;
Lofotfisket.

Ungtorsk i Barentshavet vandrer etter
gytemoden lodde mot Finnmarkskysten
om våren. Den blir da kalt loddetorsk og er
grunnlaget for det tradisjonelle vårtorske-fisket. Kysttorsken er i utgangspunktet lik torsken i Barentshavet, men er mer stasjonær på grunt vann. Den finnes fra fjæra og ned til ca. 600 m. Den store torskebestanden i Barentshavet er i god vekst, og det høstes årlig 450–500 000 tonn av denne bestanden. Enkelte andre steder er torskebestanden i dårlig forfatning. Oppdrett av torsk er økende.

Vanlige fangstredskaper:
Bunntrål, snurrevad, line, garn, juksa, teine.

Anvendelse:
Omsettes fersk eller fryst som skiver, hel fisk eller filet. Den omsettes også lettsaltet og røykt og som klippfisk og tørrfisk.
Torsken har en mild smak som takler mange ulike typer tilbehør og krydder. Torsken skiver seg lett og derfor bør den ikke deles i for små stykker.
Næringsinnhold:
Torsk er en god proteinkilde, og inneholder en god del vitamin B12 og selen.
Fett: 0,3
Karbohydrat: < 0,1
Protein: 18
Alle tall i g/100 g fersk prøve.

Sesong:
Norsk-arktisk torsk (skrei): januar–april
Loddetorsk (vårtorsk): april–juni
Kysttorsk: Hele året
Størrelse: Opptil 150 cm.